Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van TC Smashing Pink, gevestigd te Amsterdam, aan Koenenkade 8, hierna te noemen: `Smashing Pink`.

Smashing Pink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en over uw rechten

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: .

Smashing Pink houdt zich hiermee aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordeining Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens

Smashing Pink verzamelt en verwerkt gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u een e-mail (contactformulier), een aanmeldformulier om lid te worden, of een aanmeldformulier om te registreren als niet-lid/gast, of een aanmeldformulier voor een activiteit of voor de competitie, aan ons stuurt.

Smashing Pink bewaart uw persoonsgegevens zo lang alsu gebruik maakt van de diensten van Smashing Pink of zo lang als de wet dat voorschrijft (de wettelijke bewaartermijn is 2 jaar voor persoonlijke gegevens, en 7 jaar voor financiële gegevens.).

Hieronder staat met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Gegevens met een * zijn verplicht

 

Om lid te worden vragen we de volgende persoonsgegevens

Om u te registreren voor een open activiteit (toegankelijk voor leden en niet-leden) vragen we de volgende persoonsgegevens

 • voorletters *

 • roepnaam *

 • achternaam * geslacht

 • geboortedatum *

 • foto

 • adres -straat *

 • adres–huisnr *

 • adres-postcode *

 • adres-plaats *

 • adres-land *

 • email *

 • telefoonnummer *

 • glta-nummer

 • knltb-nummer

 • speelsterkte enkel

 • speelsterkte dubbel

 • iban

 • Email *

 • Voorletters +

 • Roepnaam *

 • Achternaam *

 • Telefoon *

 • Geslacht *

 • Speelsterkte enkel

 • Speelsterkte dubbel

 • IBAN

Persoonsgegevens voor lidmaatschap worden uitgewisseld met de KNLTB en Club Webware voor administratieve doeleinden

Persoonsgegevens voor registratie worden gedeeld met Club Webware voor administratieve doeleinden

 

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Smashing Pink verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en hiermee akkoord is gegaan.

Gebruik persoonsgegevens

Smashing Pink gebruikt persoonsgegevens voor administratieve, financiele en analytische doeleinden, en om met u te communiceren, middels mails en/of nieuwsbrieven. Daarnaast is een deel van uw persoonsgegevens, te weten uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres en speelsterkte zichtbaar op de website achter het besloten deel (alleen toegankelijk na inloggen).

Verstrekking persoonsgegevens aan derde partijen

Relevante persoonsgegevens worden uitgewisseld met de KNLTB voor lidmaatschap gerelateerde zaken en met Club Webware voor (financiele) administratie gerelateerde zaken. Zij voldoen aan de AVG veiligheidsnormen en slaan hun gegevens op op servers binnen de Europese Unie.

Smashing Pink verstrekt geen gegevens van leden aan derden voor commercieel gebruik. Indien dit wel aan de orde zou komen zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.

Rechten omtrent uw gegevens

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te (laten) verwijderen (tenzij Smashing Pink op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hiertoe niet gehouden is) en om uw gegevens te laten aanvullen, corrigeren of af te schermen.

U kunt een gespecificeerd verzoek aan Smashing Pink richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar de ledenadministratie (). In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het verzoek gaat. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

U kunt ook zelf uw persoonsgegevens aanpassen door in te loggen op het besloten deel van de website van Smashing Pink. Onder “mijn club” kunt u dan zelf uw lidgegevens of registratiegegevens wijzigen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Veiligheid van uw data

Alle partijen voldoen aan de AVG veiligheidsnormen. Data zijn opgeslagen op Nederlandse en Europese servers. De hoster en technisch beheerder van de website is Vevida. Vevida draagt zorg voor alle beveiligingsupdates en backups. Verwerkersovereenkomsten maken zowel bij Club Webware als bij Vevida onderdeel uit van hun Algmene Voorwaarden.

Smashing Pink treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken functionele, technische en analytische cookies om onze website aan u te kunnen tonen en om u meer service en functionaliteit te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u voor een bepaalde tijd ingelogd kunt blijven op onze website. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van Smashing Pink. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Smashing Pink raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Smashing Pink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Wijziging van de privacyverklaring

Smashing Pink kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Na aanpassing plaatst Smashing Pink de meest recente versie van onze Privacyverklaring op de website(s). Smashing Pink raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Smashing Pink er alles aan doen u per e-mail en/of nieuwsbrief en/of website te informeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via . Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen / Contact

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Smashing Pink wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, of naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via

Versie juli 2018

 

      
Facebook     Twitter     YouTube     Instagram

Ogenblik a.u.b. ...